Để lại
thông tiN

Contact

    pALADO PLAZA

    Telephone: 0915.470.497

    Địa chỉ: Trung tâm thương mại Palado Plaza, Hoài Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh.